KARATE COMMANDOS MANGALURU

Team Owner

Mr.NAVEEN KUMAR

Team Coach

Team Manager

Mr.RAJALINGAM

  Mr.LIKITHA NAVEEN

  • ARUN PRABHAKAR
  • SURESH
  • SAGAR KULKARNI
  • YOGESH N
  • ADARSH
  • PRAMOD SHETTY
  • IRFAN